แบบฟอร์ม กู้เงิน ประกันสังคม

นี่คือ แบบฟอร์มกู้เงินประกันสังคม ที่อาจใช้ได้ เพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นกระบวนการขอกู้เงินได้:

แบบฟอร์มขอกู้เงินประกันสังคม

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอกู้เงิน

ชื่อ-นามสกุล: __________________________

เลขประจำตัวประชาชน: __________________________

ที่อยู่ปัจจุบัน: __________________________

เบอร์โทรศัพท์: __________________________

อีเมล: __________________________

ข้อมูลการทำงาน

อาชีพ: __________________________

ลักษณะงาน: __________________________

เงินเดือน: __________________________

สถานที่ทำงาน: __________________________

ข้อมูลการขอกู้เงิน

จำนวนเงินที่ขอกู้: __________________________

อัตราดอกเบี้ย: __________________________

ระยะเวลากู้เงิน: __________________________

วัตถุประสงค์ในการกู้เงิน: __________________________

สิ่งประกอบการพิจารณากู้เงิน

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
  3. สำเนาเอกสารรับรองการทำงานหรือสลิปเงินเดือน
  4. สำเนาสัญญาเช่าบ้านหรือเอกสารอื่นที่เป็นพิมพ์เขียว

ฉันขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริงและถูกต้อง

ลงชื่อ: __________________________

วันที่: __________________________

โปรดส่งแบบฟอร์มที่กรอกเต็มรูปแบบพร้อมสิ่งประกอบการพิจารณากู้เงินที่ระบุไว้ ไปยังสำนักงานประกันสังคมท้องถิ่นหรือสาขาของธนาคารที่คุณต้องการขอกู้เงิน